Αρχική > Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΖΥΜΗΣ «ΣΤΙΓΜΕΣ PIZZA »

 • Η εταιρία ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ , (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Σίνδο, επί του Δρόμου Α5 - ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σε συνεργασία με την «Communication Factory» (εφεξής «Διαφημιστική»), η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Αιγιαλείας 48 – Μαρούσι διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό .
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και oι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού.
 • Η περίοδος συμμετοχής στον διαγωνισμό ξεκινάει στις 16/6/2017 στις 12:00 και λήγει στις 14/7/2017 στις 00:00.
 • Η διαδικασία συμμετοχής είναι η εξής: Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να μπει στον ιστότοπο http://stigmespizza.xrisizimi.gr κάνει την εγγραφή του δίνοντας το ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο (προαιρετικά) & password (κωδικό), ο διαγωνιζόμενος κατόπιν καλείται, να ανεβάσει μια ή περισσότερες φωτογραφίες με στιγμές από τη ζωή του που περιλαμβάνουν την Pizza Χρυσή Ζύμη (συγκεκριμένα: Pizza Margheritta, Pizza Special ή Pizza Barbeque). Η εγγραφή χρήστη μπορεί επίσης να γίνει και μέσω της πλατφόρμας Facebook. Η φωτογραφία του αφού ελεγχθεί, θα προστεθεί στο gallery της ιστοσελίδας όπου οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν να την ψηφίζουν.
 • Ο χρήστης λαμβάνει από μία συμμετοχή στην τελική κλήρωση με:
  • Κάθε ανέβασμα φωτογραφίας
  • Κάθε ψήφο που παίρνει για τις δικές του φωτογραφίες
 • Τελική Κλήρωση

  Την 17/7/2017στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η τελική ηλεκτρονική κλήρωση για τα κύρια δώρα, που είναι τα εξής:

  • Μία τηλεόραση LG 43UH603V
  • Μία κονσόλα SONY PS4 1 TB SLIM+ 2 DS4
  • Ένα τηλέφωνο SAMSUNG GALAXY A5 (2017).

  Επιπλέον, από την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) επιλαχόντες, δηλαδή πρώτος και δεύτερος επιλαχών , για κάθε μια από τις 6 στιγμές, οι οποίοι θα κληρωθούν ως αναπληρωματικοί για την περίπτωση που ο νικητής δεν επικοινωνήσει, όπως θα του έχει ζητηθεί μέσω του μηνύματος που θα έχει λάβει (βλέπε παρακάτω), με τη Διοργανώτρια Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του με τον παρακάτω τρόπο ή αρνηθεί το έπαθλο ή δεν το παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα. Η άνω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρίας, η οποία εδρεύει στη Σίνδο, επί του Δρόμου Α5 - ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης.
  Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιοποιηθούν μέσα από τον τοίχο της Facebook σελίδας της Χρυσής Ζύμης (http://www.facebook.com/xrisizimi), καθώς και στην ιστοσελίδα http://stigmespizza.xrisizimi.gr. Ο νικητής, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια της διαδικασίας, θα ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου του μέσω αποστολής μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συμμετέχοντος νικητή (email), σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν επικοινωνήσει όπως θα του έχει ζητηθεί μέσω του μηνύματος που θα έχει λάβει (βλέπε παραπάνω) με τη Διοργανώτρια Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του με τον παραπάνω τρόπο ή αρνηθεί το έπαθλο ή δεν το παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτό αποδίδεται με σειρά προτεραιότητας στον επόμενο επιλαχόντα. Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλικία) που θα έχει προηγουμένως δηλώσει στη Διοργανώτρια Εταιρεία είναι αληθή και ακριβή.

 • Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του διαγωνισμού ή μετά την ανάκληση, ακύρωση, ματαίωση του διαγωνισμού, οι οποιεσδήποτε συμμετοχές μέσω του http://stigmespizza.xrisizimi.gr, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανύπαρκτες, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στον λήξαντα ή ακυρωθέντα διαγωνισμό, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα αποζημιώσεως.
 • Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και με το ανέβασμα της φωτογραφίας – υλικού στον ιστότοπο, παρέχουν την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του στη διοργανώτρια και τη διαφημιστική για την παρουσίαση τους στον ιστότοπο της διοργανώτριας – gallery της ιστοσελίδας για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους του, καθώς και για τις ενέργειες εν σχέσει με τις φωτογραφίες – υλικό από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, όπως ψήφιση, διανομή-share και κάθε ενέργεια που περιλαμβάνεται στο διαγωνισμό.

  Οι συμμετέχοντες με την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό μεταβιβάζουν ρητά και ανεπιφύλακτα, άνευ ανταλλάγματος στη Διοργανώτρια και στη διαφημιστική διαρκώς, ανεκκλήτως, εις το διηνεκές και για όλο τον κόσμο τα δικαιώματα δημοσίευσης και ανάρτησης σε όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, καθώς και παρουσίασης στο κοινό των φωτογραφιών και του τυχόν συνοδευτικού κειμένου, συνοδευόμενες ή μη από τα ονόματα χρήστη στο Facebook που θα υποβάλλουν στο Διαγωνισμό.

  Επιπλέον, οι νικητές του Διαγωνισμού μεταβιβάζουν ρητά και ανεπιφύλακτα στη Διοργανώτρια και στη διαφημιστική άνευ άλλου ανταλλάγματος -πλην του δώρου που προβλέπεται ανωτέρω- διαρκώς, ανεκκλήτως, εις το διηνεκές και για όλο τον κόσμο το δικαίωμα να εκτυπώσει, εκδώσει, αναρτήσει στο διαδίκτυο, παρουσιάσει στο κοινό, δημοσιεύσει, χρησιμοποιήσει ως επικοινωνιακό ή/και προωθητικό υλικό, αναπαράξει, εκμεταλλευτεί εμπορικά ή/και χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο, στο οποίο η Διοργανώτρια θα παραχωρήσει/μεταβιβάσει τα σχετικά δικαιώματα, τις συμμετοχές που θα διακριθούν, ήτοι τις φωτογραφίες με τα πραγματικά ονόματα ή/και τα ονόματα χρήστη στο Facebook των νικητών ή μη και το τυχόν συνοδευτικό κείμενο ή μη, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας.

  Με τη συμμετοχή τους οι νικητές παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια και τη διαφημιστική για την προβολή του Διαγωνισμού και των νικητών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet. Περαιτέρω οι νικητές παραχωρούν τη διαρκή συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια και τη διαφημιστική για τη δημοσίευση και χρήση της φωτογραφίας τους, της εικόνας τους, του ονόματός τους και του ονόματος χρήστη στο Facebook για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να δημοσιεύσει και χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς τα ονόματα (πραγματικά ή/και χρήστη), τις φωτογραφίες και τις τυχόν εικόνες των νικητών και άλλων προσώπων, τις υποβληθείσες φωτογραφίες και εν γένει το περιεχόμενο των συμμετοχών τους, η δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή τους και εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων για χρήση της φωτογραφίας τους, του ονόματος και της εικόνας τους άνευ ανταλλάγματος. Κατά την παράδοση των δώρων, η Διοργανώτρια και η διαφημιστική δικαιούνται να ζητήσουν από τους νικητές την υπογραφή σχετικής δήλωσης συναίνεσης.

  Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν οι ίδιοι κατ’ αποκλειστικότητα άπαντα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των φωτογραφιών που θα αναρτήσουν προκειμένου να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, ότι οι φωτογραφίες είναι πρωτότυπες, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας, ούτε τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, και δεν περιέχουν στοιχεία (π.χ. ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα, διακριτικά γνωρίσματα) τρίτων, ενώ δηλώνουν και εγγυώνται περαιτέρω ότι τα πρόσωπα που απεικονίζονται στις υποβληθείσες στο Διαγωνισμό φωτογραφίες είναι το πρόσωπο του ίδιου του διαγωνιζόμενου είτε τρίτων από τους οποίους όμως ο διαγωνιζόμενος έχει πάρει τη ρητή νόμιμη συναίνεσή τους αφενός για τη φωτογράφηση αφετέρου για τη χρήση της φωτογραφίας στον παρόντα Διαγωνισμό και για την κατά τους παρόντες όρους αναφερόμενη χρήση αυτής. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν και εγγυώνται ότι όλα τα υποβληθέντα προσωπικά τους στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.
 • Απαγορεύεται στους συμμετέχοντες ή και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο έχει πρόσβαση στα στοιχεία του διαγωνισμού οποιαδήποτε χρησιμοποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου – υλικού – φωτογραφιών, στοιχείων του Διαγωνισμού και των διαγωνιζομένων με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιοδήποτε σκοπό , με εξαίρεση τη διανομή (share) της φωτογραφίας του που κάνει ο συμμετέχων , καθόσον το περιεχόμενο –υλικό- φωτογραφίες, στοιχεία του Διαγωνισμού και των διαγωνιζομένων προορίζονται μόνο για χρήση από τη Διοργανώτρια και τη διαφημιστική σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και επιτρέπονται στους τρίτους μόνο οι ενέργειες που αναφέρονται στους παρόντες όρους του διαγωνισμού.
 • Η Διοργανώτρια και η διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρησιμοποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου, υλικού, φωτογραφιών, στοιχείων του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από οποιονδήποτε τρίτο έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά συνεπεία ή εξ αφορμής της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα.

  Επίσης, η Διοργανώτρια και η διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φωτογραφιών - αναρτήσεων, υλικού, στοιχείων, των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων και πνευματικά δικαιώματα τρίτων και η διοργανώτρια και η διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που περιεχόμενο των φωτογραφιών - αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό παραβιάζει προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων και πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την διαφημιστική εταιρεία για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και για τις κατά τους όρους του παρόντος διαγωνισμού προβλεπόμενες χρήσεις και επεξεργασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει και προς το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες δίνουν την συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια και στη διαφημιστική να τηρήσουν το σχετικό αρχείο. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού. Μετά δε τη λήξη του διαγωνισμού, την ανακήρυξη των νικητών και την παραλαβή του δώρου τους κατά τα οριζόμενα στους παρόντες αναλυτικούς όρους και την ολοκλήρωση της διενέργειας των ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων αναφορικά με την αποτελέσματα του διαγωνισμού, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα των άρθρων 11-13 του ν. 2472/1997, ήτοι έχουν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων τους και τα άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διαφημιστική στη διεύθυνση Αιγιαλείας 48 Μαρούσι Αττικής, υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διαφημιστική .
 • Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οι φωτογραφίες και το εν γένει υλικό - στοιχεία των διαγωνιζομένων πρέπει να είναι κόσμια, ευπρεπή, σύμφωνα με το νόμο, να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στους όρους του διαγωνισμού, να είναι σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, να είναι αληθινά και να μην παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα ή πνευματικά δικαιώματα τρίτων .
 • Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές, που είναι σύμφωνες με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού και στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν τηρήσει τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής που περιγράφονται στο παρόν. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων ή καταχώρησης αναληθών ή/και ψευδών στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών. Η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση των στοιχείων, που δήλωσε κάποιος συμμετέχων. Οι συμμετοχές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τους παρόντες όρους, που προσβάλλουν τα δικαιώματα της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής ή και τρίτων, παραβιάζουν το νόμο, γίνονται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, απορρίπτονται και ακυρώνονται οι διαγωνιζόμενοι αποβάλλονται άμεσα από τον διαγωνισμό και η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 • Ο Συμμετέχων που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα της ιστοσελίδας ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά τη συμμετοχή στην ενέργεια αποβάλλεται άμεσα από τον διαγωνισμό και η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 • Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τους Όρους του Διαγωνισμού.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, ακυρώσει, ανακαλέσει ή να αναστείλει προσωρινά τον παρόντα διαγωνισμό σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της με προηγούμενη ανακοίνωση στην ηλεκτρονική σελίδα http://stigmespizza.xrisizimi.gr ή στο www.facebook.com/xrisizimi. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης χωρίς ειδοποίηση του διαγωνισμού, των παρόντων όρων, των ημερομηνιών διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με ανάρτηση στον παρόντα ιστότοπο με τον ίδιο τρόπο που αναρτώνται οι παρόντες όροι.
 • Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα δώρα.
 • Οι Συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση τους και συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια και την Διαφημιστική για την παρουσίαση και χρήση εν γένει κάθε υλικού του διαγωνισμού, των φωτογραφιών και των λοιπών στοιχείων που θα αναρτήσουν οι διαγωνιζόμενοι και εν γένει του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Έτσι, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν τα στοιχεία των νικητών, τις φωτογραφίες – υλικό που θα αναρτήσουν οι διαγωνιζόμενοι, λοιπές φωτογραφίες και στοιχεία του διαγωνισμού και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό και την απονομή του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ αποζημιώσεως, την συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια και την διαφημιστική όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια και η διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου καθώς επίσης δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.
 • Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.
 • Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων του Διαγωνισμού, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσομένης της εταιρίας να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε.
 • Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο http://stigmespizza.xrisizimi.gr. Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στην εταιρία Communication Factory στο τηλεφωνικό κέντρο : 2102725190-3.
 • Διοργανώτρια Εταιρεία: ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, η οποία εδρεύει στη Σίνδο, επί του Δρόμου Α5 - ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης